SEVAS

Dialy Sevas

 1. Nithya Pooje Rs 300.00
 2. Karthika Pooje(Big) Rs 400.00
 3. Karthika Pooje(Small) Rs 160.00
 4. Haalu Payasa Rs 60.00
 5. Pancha Kajjaya Rs 10.00
 6. Theertha Snana Rs 400.00
  (Should bring Horse gram 250gms, 5beetel leaves and one arecanut)
 7. Thulasi Namarchane Rs 60.00
 8. Night Bhajana on every
  Sankramana Day Rs 150.00

Special Sevas

 1. Shri Ranga Pooje Rs 12,000.00
  (With Anna Santharpane)
 2. Alankara Seve Rs 100.00 (Should bring flowers)
 3. Kalasha Snana Rs 100.00
 4. Aksharabhyasa Rs 24.00
 5. Anna Prashana Rs 24.00
 6. Navarathri Pooje Rs 250.00
 7. Shri Mahaganapathi Havana and
  Shri Durga Pooje on every Hunnime
  (Full Moon) Rs 3,500.00