CONTACT

How to reach

Delanthabettu
Kanyana Village,Kanyana Post
Bantwal Taluk,D.K. 574 279

Email: vishnumoorthytemple@gmail.com

Contact Persons

 • President: Shri D Rama
  Ph: 9449208656
 • Working President:
  Shri D. Prakasha Bhat
  Ph: 9008160168
 • General Secretary:
  Shri K. Jagannatha Shetty
  Ph: 9972408258
 • Treasurer:
  Shri A.R.Ganesha Shankara
  Ph: 9449283714
  Shri A.Naveen
  Ph: 9449282917